සිහින ලොවේ

Lyrics

සිහින ලොවේ මායා වැතිරේ නීල නුවන් කඳුළු පිරේ ///
තටු සලා පියඹලා
ඉගිලිලා වෙහෙසිලා සිහිනේ මරා වැළපෙනවා
සිහින ලොවේ මායා වැතිරේ නීල නුවන් කඳුළු පිරේ ///
විකසිතයි මුකුලිතයි
මී විතයි පෙණ බිඳයි සිහින් මියේ
අඳුර ගලයි
සිහින ලොවේ මායා වැතිරේ නීල නුවන් කඳුළු පිරේ ///

Sihina Lowe love Maya Wathire Lyrics – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks