ආඩම්බරකාරී

Lyrics

නෙතු ළඟ දග කරනා ආඩම්බරකාරී ඉග සුඟ ගස්සන ආඩම්බරකම මට සීදේවී
කෙදිනක හෝ නුඹ මගෙ ළඟ නවතීවී සිත මගේ ඉල්ලාවී මගෙ සුදු ආඩම්බරකාරී

මගෙ සුදු ආඩම්බරකාරී…

නිල්මිණි දෑසේ කුළුදුල් පෙම දැකලා සිත රහසේ බැදුණා
ඔය වත කමලේ පුන්සද සේ රුව ආඩම්බර පානා ගතියට ආල හැගුම් මැවුණා…

නෙතු ළඟ දග කරනා ආඩම්බරකාරී …….

කාටත් නොකියන කවුරුත් නොදන්න රහසක් මුමුණාවී
උණුසුම ඉල්ලාවී මගෙ සයනේ සැතපේවී
ආඩම්බර ගති නොතිබුණා වගේ ආදරේ ඉල්ලාවී
නෙතු ළඟ දග කරනා මගෙ ආඩම්බරකාරී…

නෙතු ළඟ දග කරනා ආඩම්බරකාරී …….
මගෙ සුදු ආඩම්බරකාරී…

Nethu laga daga karana Adambarakari – Pradeep Rangana

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks