ඈ නීල නෙතු සලා

Lyrics

ඈ නීල නෙතු සලා මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ ආයාචනා, ඈ නීල නෙතු සලා

පාවී ගියා ඒ වේදනා දෑසේ මවා මේ චේතනා ආරාධනා //

ඈ නීල නෙතු සලා…

පාවී ගලා පවනේ පවා රාවේ ඇසේ ඒ ගීතිකා ආරාධනා //

ඈ නීල නෙතු සලා…

A aa Neela Nethu Sala nila - T.M.Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *