වැරදීම කාගේ

Lyrics

වැරදීම කාගේ දොසෙන් වුනාදෝ නොදැනේ අපේ ආදරේ
රහසේ බැදිලා කාලේ ගෙවුදා සිහිවේ ගමේ පාසලේ .. වැරදීම කාගේ
දහවල් පැයේදී හමුවී එදා නාමල් ගහේ පාමුලේ //
ඒ මල් තලාවේ දැන් මේ සිනාසේ දෝණි ඔබේ රූ සිරී .. වැරදීම කාගේ
ඒ බාල කාලේ දෑසේ මැවී දෑලේ අපේ දු පුතුන් //
දරු පෙම් නිදානේ සිරසේ තැබූ දා මායාවකි ආදරේ
වැරදීම කාගේ ….

Weradima veradima Kage Dosen Unado – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks