ආලය වන් මනරම් කවිකම් දෙන

Lyrics

ආලය වන් මනරම් කවිකම් දෙන
සිතුමිණ කොද විස්කම්
හදවත් වී සමහම් නිගැයුම් කර
සිඳ බිඳලයි බව ගිම් //

පැණසර මහා බෝසතුන්
විරතට පැමිණ නොමින්
පබවත වෙත බැඳෙමින්
පුදදුන් උණු කඳුලින්..
ආලය නම් මනුදම් අදහම් නිති
එතැනය සබය සුදම්

ආලය වන් මනරම් …

සහලඟුරෙන් දැවෙමින්
පවසට පැන් වෙනුයෙන්
උරය පලා සතොසින්
පුද දුන් සිය රුහිරෙන්
ආලය නම් මනුදම් සුරකිම් නිති
එතැනය සුරලොව නම්

ආලය වන් මනරම් … //

Alaya wan manaram kavikam dena – Nanda Malani

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks