ආවා පෙම්වතා

Lyrics

ආවා පෙම්වතා යන්නේ ඇයි ඔයා දෙනුකෝ පෙම් සිනා… ආදරෙයි කියා //
ආවා…
නලරැල් ගලාවි පෙම් සිත් පිරේවි //
තුන්සිත මාගේ තුන්සිත මාගේ සුවපත් වේවි සුවපත් වේවි

ඔබගේ තොල් වලා අතරේ හැංගිලා ඉන්නයි මා සොයා… ඉන්නේ බලා ආවා…
දෑසින්ම නොබලා දෑතින් නොඅල්ලා //
ඈතින්ම රැඳිලා… ඈතින්ම රැඳිලා…සැපතක් නොවේවී… සැපතක් නොවේවී…
ආවා ඔබ සොයා සසරේ යන්නේ නෑ ආයේ ඉන්නෙමි ආදරෙන් සාදා
පායා චන්ද්රයා දීලා පෙම් සිනා යාවී හැංගිලා… ආදරෙයි කියා
ආවා…

Awa pem watha pemwatha pemvatha adarei – Joothipala jothipala

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *