සමනලියා

Lyrics

සමනලියා, මනලොලියා, සුකුමලියා පාමුදු දා මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා සඳ නැගෙනා වේලාවේ කොහෙටද වුනේ //

සුරූපී කුමාරී, සිනාසී පාන ඔමරි ලතාවෙි රෑයාමේ ප්‍රේමයේ ගී මිමිණෙනවා
යහනාවේ පාළු මගහරවාලා

සමනලියා ….

දිනාළු, සරාගී හිනාවේහි සිත බැඳුනා දෝ
රෑයාමේ ප්‍රේමය ගී මිමිණෙනවා
යහනාවේ පාළු මගහරවාලා

සමනලියා ….//

සඳ නැගෙනා වේලාවේ කොහෙටද වුනේ //
සඳ නැගෙනා වේලාවේ…

Samanaliya, Manaloliya, Sukumaliya Pamudu Da Lyrics - Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *