කව්දෝ කව්දෝ මා සෙව්වේ

Lyrics

කව්දෝ කව්දෝ මා සෙව්වේ මා නම් නැත කිසිවෙකු පැතුවේ
නොගියට ඔය නුපුරුදු දීගේ සුපුරුදු තනිය හොදා//

විසිතුරු දේදුනු පායනවා යලි නොපෙනී යනවා //

හිනැහෙනවා ලං වෙනවා හිනැහෙනවා ලං වෙනවා
යලි අප වෙන් වෙනවා

කව්දෝ කව්දෝ මා සෙව්වේ…

මා කිසිවෙකු හා තරහා නැතේ කිසිදින හඩා නැතේ//
බහ දීලා එක් වීලා බහ දීලා එක් වීලා
සැනසුම ලැබෙනු නැතේ

කව්දෝ කව්දෝ මා සෙව්වේ…

Kawdo kawdo ma sewwe sevve - Indrani Perera

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *