බිදී ගිය සෙනේහේ

Lyrics

බිදි ගිය සෙනේහේ යදී ඈ ජිවිතේ මල් තලා රොන් උරා
ඉගිල ගිය බඹරුනේ //

ඈ දිටී මේ ලොවේ සොදුරු බව පුද කළා කුරිරු සිතින් ලොවේ
ජිවිතේ බොද කලා //

බිදිගිය සෙනේහේ ….

පිපි කුසුමි ගත දරා හිරු නැගේ හෙට දිනේ රොන් උරා මල් තලා
යනු එපා බඹරුනේ //

Bidi Giya Senehe Lyrics - Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *