කොයි යන්නේ

Lyrics

කොයි යන්නේ බඳ ලෙලවාලා ලැසි ගමනේ ඉඟ සොලවාලා පාවෙන සුළඟේ වද මල වාගේ වද මල වාගේ වද මල වාගේ //

කොකාගේ පාට අප දන්නේ පියාඹන දාට වැටහෙන්නේ //

බලා ගන්නයි දෙනෙත් ඇත්තේ සිතා ගන්නයි සිතක් ඇත්තේ //
කොයි යන්නේ බඳ ලෙලවාලා …. //

ඉතින්වත් රන් පියා සළලා ඉගිල්ලී එන්නකෝ හැරිලා //

ඔබේ වෙස් දැන් වෙනස් කරලා හිනාවීයන් ටිකක් බලලා //

කොයි යන්නේ බඳ ලෙලවාලා …. //

Koi Koyi Yanne Bada Nalawala – H. R. Jothipala

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks