දෙගොඩ තලා ගඟ ගලා

Lyrics

දෙගොඩ තලා ගඟ ගලා මෙගොඩ ගොඩේ ඈ හිඳී තොටුපලේ ගං ඉවුරේ මා තනිවම මද අඳුරේ //
..
මේ ගඟ ගලා ගියේ අපි පුංචි ළමුන් දවසේ
ඇගෙ දෙපා පවා ආදරෙන් දොවා ආදර ඒ ගඟ නෑ අද නෑ

දෙගොඩ තලා ගඟ ගලා….

මේ ඔරු කඳේ නැගී බොර පාට දියේ තනිවී
මා මෙහා ඉමේ ඈ එහා ඉමේ බාධක මේ ගඟ තාම ගලයි

දෙගොඩ තලා ගඟ ගලා…. //

Degoda Thala Ganga Gala gaga – T. M. Jayarathna, Lyrics – Ajantha Ranasingha, Music – Clarance Wijewardana

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks