ආචාරියා රවටා

Lyrics

ආචාරියා රවටා කැත්ත සැදෙව්වා වාගෙයි, කැත්ත සැදෙව්වා වාගෙයි, කැත්ත සැදෙව්වා වාගෙයි
පුංචි කාලේ අපි ඉස්කෝලේදී අහපු කථාවක් පුංචි කාලේ අපි ඉස්කෝලේදී කියපු කථාවක්
ආ .. ආ .. ආ.. ආචාරියා රවටා

සංගීත ගායන ආදිය ගුප්ත ශාස්ත්‍ර මැයි //
සංගීතවේදීන් රවටා ගැයුම නුහුරුමැයි
ආචාරියා රවටා….

ආචාරියින් රවටා හෙම ශිල්ප නොලබනු //
මන්ලෝල කම් හද බැද වැද සාලග ම ඉනු
ආචාරියා රවටා….

Achariya Rawata – Kasun Kalhara

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks