නාමල් පිපිලා

Lyrics

නාමල් පිපිලා මේ වැව් ඉවුරේ
නා තුරු සෙවනැල්ලේ මල් පාවඩ සැදිලා
බලා සිටින්නේ ඔබේ දෙපා පොඩි සිප ගන්නයි
//

පාළු සැඳෑවේ මේ වැව් ඉවුරේ
මගේ දෙනෙත් මග බලා හිඳින්නේ
පාළු සැඳෑවේ මේ වැව් ඉවුරේ
මගේ දෙනෙත් මග බලා හිඳින්නේ
පුරා සඳක්සේ වනලිය අතරින්
ඔබේ සිනාවත පිපෙන තුරා

නාමල් පිපිලා …

නීල තලාවේ මෙ ගඟුලැල්ලේ
රිදී කඳන් සැලි සැලී රඟන්නේ
නීල තලාවේ මෙ ගඟුලැල්ලේ
රිදී කඳන් සැලි සැලී රඟන්නේ
නදී සඳැල්ලේ රන්කම් විලසින්
ඔබේ දෙපා යුග නැගෙන තුරා

නාමල් පිපිලා …

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks