ලස්සන නම්

Lyrics

ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ ඉස්සර සුවඳයි දැනෙන්නේ //
එදා සොඳුරු පිය දසුන් මෙදා සිහිනයකි කසුන් මතක් වුණත් අමිල සතුටකි ලස්සන නම් නෑ පෙනෙන්නේ

උකුල් තලා සලා ආ නාරිලතාවෝ අමල් සිනා නැගූ රන් චාරුලතාවෝ //
වැයූ වගේ හවුල් වී ගැයූ රඟේ කොවුල් ගී ඒ යොවුන් ළඳුන් කොහේදෝ

ලස්සන නම් නෑ….
සවන් පුරා පිරීලා වස්දඬු රාවේ සුසුම් හෙලයි සිතාරේ නෙත් යුග නෑවේ //
සිතූ සිතුම් සිඳීලා පැතූ පැතුම් බිඳීලා ජීවිතේ ගමන් විලාසේ
ලස්සන නම් නෑ….

Lassana Nam Na Penenne – Sanath Nandasiri

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks