ගලින් කල හදවත

Lyrics

ගලින් කල හදවත
මලින් සරසා ඇත
දනිමි මම සිරිකත
කිමැයි ඔබේ මුණිවත
//

පලා දුවන්නට නම් නොසොයා විසඳුම්
මුණිවත මැයි මේ ලෝ පිළිගත් පිළියම්
නැඟුනත් මහමෙර වන් පැනයක් මොනයම්
සිටින්න නිහඬව ඔබහට යහපත් නම්

ගලින් කල හදවත …

ඇසට ඇසක් යම් දිනයක හමුවුණි නම්
මුවට වදන් වැල් නොනැඟේ යැයි නොසිතමි
එනමුද් හදවත ගල් පර්වතයක් නම්
ගොළුවී කල හැක පෙම් ලොව මහ විස්කම්

ගලින් කල හදවත … //

Galin kala hadawatha hadavatha – Amal Perera

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks