මා ඉතින් යන්න

Lyrics

මා ඉතින් යන්න යනවා මට යන්න අවසරයි මට අරන් යන්න ඇත්තේ ඒ මතකය විතරයි //

නුඹ සඳක් වෙලා පායා මට එලිය වුනු වගයි
නුඹ සඳක් සේම බැස යයි මට ඉතිරි කළුවරයි
මගෙ මතක එපමණයි

මා ඉතින් යන්න යනවා…..

සඳ එලිය අයිති ලොවටයි සඳ අයිති අහසටයි
පිනි කඳුළු බිංදු විතරක් මේ බිමට වැටෙනු ඇයි
මට උරුම එපමණයි

මා ඉතින් යන්න යනවා…..

Ma Ithin Yanna Yanawa Mata Yanna Awasarai Lyrics - Sunil Edirisinghe

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *