ප්‍රේමය නම්

Lyrics

ප්‍රේමය නම් රාගයෙන් තොර
සඳ එළිය සේ අචින්ත්‍යයි
පාරිශුද්ධයි සුරම්‍යයි //

ප්‍රභכමත් වූ වත මඬල ඇත
තවුස් දැහැනක නිශ්චලත්වය
නයන යුග්මේ රැදී ඇත්තේ
භכවනාවක කාන්තියයි

ප්‍රේමය නම්…..

දොඩන වදනින් ඇසෙයි නිරතුරු
වනන්තරයක සකුණ මියැසිය
දෙතොල් අතරින් ගලා එන්නේ
ගීතිකාවක ශාන්තියයි

ප්‍රේමය නම්…..//

Premaya nam – Nanda Malani

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *