නාමල් තලාවේ

Lyrics

නාමල් තලාවේ නිමවු අතීතේ තරු සේම නොපෙනී ගියා කදුළේම මතකේ ලියා //
වේදිකාවේ නෑසේ වියෝගී මද අන්ධකාරේ මනසින් හඩාවී
රැගුවේ එදා ඈ ඔහුගේ තුරුල්ලේ සැනසීම නැති ලෝකයේ
නාමල් තලාවේ…..
වේදනාවෝ දෑසේ උදාවේ මුසපත් උණාදෝ ඇසුරෙන් වියොවී
පැළදූ එදා මා මුදුවක් ඔයාගේ සුරතේ දිලේවා සදා
නාමල් තලාවේ…..

Namal Thalawe talawe – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks