මුළු ලොවම නැති වුනත්

Lyrics

මුළු ලොවම නැති වුනත් එකම හදවතක් .. ඇත ඔබේ නාමයෙන් , ඇත ඔබේ නාමයෙන් //

ඔබේ සෙවනෙහි රැදී ඉන්නට වරම් නැති වූ ලෝකයෙන් //
වෙන්ව සිටිනා හුදෙකලාවේ …
එකම එක හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත් …

ලොවේ දිනයක තනි වුනෝතින් ඔබේ හද සෝතාපයෙන් //
සොයා එන්නට සිටින කැපවී
එකම එක හදවතක්
ඇත ඔබේ නාමයෙන්

මුළු ලොවම නැති වුනත් … //

Mulu lowama lovama nathi vunath – T. M. Jayarathna jayarathne

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks