සයුරට නොතරම්

Lyrics

සයුරට නොතරම් ගඟ ගැලූ තරම්
අහසට නොතරම් සඳ හැඬූ තරම්
සයුරට නොතරම් ගඟ ගැලූ තරම්
අහසට නොතරම් සඳ හැඬූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්

තටු රිදෙන තරම් බමනාම බඹරුන්
තටු රිදෙන තරම් බමනාම බඹරුන්
ලබයි මලින් රොන් පැතූ තරම්
ලබයි මලින් රොන් පැතූ තරම්

සයුරට නොතරම් ගඟ ගැලූ තරම්
අහසට නොතරම් සඳ හැඬූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්

දිවි දෙවෙනි කරන් කෙරුවාට මම පෙම්
දිවි දෙවෙනි කරන් කෙරුවාට මම පෙම්
ලැබුනු දුකින් හිත රිදෙන තරම්
ලැබුනු දුකින් හිත රිදෙන තරම්

සයුරට නොතරම් ගඟ ගැලූ තරම්
අහසට නොතරම් සඳ හැඬූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්
ප්‍රේමය නොතරම් පෙම් කෙරූ තරම්

Sayurata saurata notharam gaga ganga – Dayan Witharana

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks