හිත් වල කෝ බං ආදරේ

Lyrics

රැව්ලක් වැව්වට චේ ග්වේර වගේ
මත් වී හිටියට බොබ් මාලේ වගේ
හිත් වල කෝ බන් ? ආදරේ
හිත් වල කෝ බන් ? ආදරේ

වැලන්ටයින් දා රතු මල් දුන්නට
අම්ම තාත්තව මඩමට දැම්මද?
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ
බැලු බැලු අත අයි ෆෝන් තිබුනට
නූතන ශරීර බ්‍රැන්ඩඩ් ඇන්දට
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ
හිත්වල කෝ බන් ? ආදරේ …..

රැව්ලක් වැව්වට චේ ග්වේර වගේ
මත් වී හිටියට බොබ් මාලේ වගේ
හිත් වල කෝ බන් ? ආදරේ
හිත් වල කෝ බන් ? ආදරේ

Rawlak ravlak wawwata hith wala ko ban adare bohimiyanuwa theme song බොහීමියානුවා බොහිමියානුවා

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks