මිනිසා සඳට ගියාලූ

Lyrics

මිනිසා සඳට ගියාලූ මිනිසා පුදුම වුනාලූ //
බිම බැලුවාලු, උඩ බැලුවාලූ//
මිනිසා සඳට ගියාලූ…

මිනිසා දන් දෙනවාලු, දුගියා පින් දෙනවාලූ //
දන් දෙනවාලු පින්දෙනවාලු //
දුගියෝ වැඩිවෙනවාලු

මිනිසා සඳට ගියාලු…

මිනිසා දියුණු වෙලාලු ලෝකේ අවුල් වේලාලු //
දියුණු වේලාලු, අවුල් වේලාලු //
මිනිසා සඳට ගියාලු
මිනිසා සඳට ගියාලු…

Minisa Sadata Hadata Sandata Giyalu - Edward Jayakody

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *