ප්‍රේමයට නිම්හිම් නැති

Lyrics

ප්‍රේමයට නිම් හිම් නැති උල්පත වුණායැයි ඔබම කී කවියාණනේ
මා ඔබෙයි ඔබගෙයි සදාදර පෙම්වතී ප්‍රේමයට නිම් හිම් නැති

විසල් අහසට දුක දැනී හිතුනු විට වැලපෙණු හැකී
සැඩ කුණාටුව වියරුවී උණුසුම් සුසුම් වගුරනු ඇතී
මට මගේ ඇස් දෙක විතරමයි නිලුපුල් පරදතැයි ඔබම කී ප්‍රේමයට නිම් හිම් නැති

රෑ දිවා ඔබ ගැන තැවී නිල සේදිලා රතු පෑ වුණී
මට මගේ ඇස් දෙක විතරමයි නිලුපුල් වලට මා ණය නැතී
මේ අළුත් කඳුළුත් ඔබටමයි
ඔබෙ කවි වලට ගන්නට හැකී

ප්‍රේමයට නිම් හිම් නැති …….

Premayata nim him nathi ulpatha – deepika priyadarshani dipika

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *