ඉර හඳ පායන

Lyrics

ඉර හඳ පායන ලෝකේ අලෝකය අතරේ
සැප දුක සමබර වේ මේ ජීවින කතරේ
මේ ජීවන කතරේ සැප දුක සමබරවේ

උකුළේ ළමැදේ සමබර උසුලන
උකුළේ ළමැදේ සමබර උසුලන
ගැමි ලිය යන ගමනේ මුදු බඳ නැළවෙන සේ
කඳූවැටි ගංගා සාගර එකසේ
කඳූවැටි ගංගා සාගර එකසේ
පොළොවට සමබර වේ මේ ජීවින කතරේ
මේ ජීවන කතරේ සැප දුක සමබරවේ

වැඩිවන ආශා මැඩලන වේගේ
වැඩිවන ආශා මැඩලන වේගේ
ජීවන මග කැළඹේ ඒකම රස මුසුවේ
මහ මඩ වගුරේ වන විල් මතුවේ
මහ මඩ වගුරේ වන විල් මතුවේ
පියුම් පිපී නැටවේ මේ ජීවින කතරේ
මේ ජීවන කතරේ සැප දුක සමබරවේ

ඉර හඳ පායන ලෝකේ අලෝකය අතරේ
සැප දුක සමබර වේ මේ ජීවින කතරේ
මේ ජීවන කතරේ සැප දුක සමබරවේ

Ira Handa Payana Lowe Alokaya Athare – W. D. Amaradewa

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks