කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ

Lyrics

කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ
කෝ මා පැතූ...

ආවේ එදා මා තනි වී ලොවේ හී
නැති වී ගියා ඒ හැඟුමන් මෙහි //
යළි මා අනාතයි
උතුරා ගලායයි සංවේදනා

කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ ...

ඈ හා අතීතේ ගැයු ගීත රාවේ
මුසු වී ඇසේවා සුළඟේ පවා //
කෙවිලී කැදැල්ලේ
කොවුලා ඉගිල්ලේ දැන් ඈ දමා

කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ ...

පායා පහන් වූ රන් තාරකාවෝ
අඳුරේ දමා මා නොපෙනී ගියා //
කවදාද ආයේ
පායා දිලෙන්නේ රන් තාරකා....

කෝ මා පැතූ ඔබෙ ආදරේ ...

Ko ma pathu obe adare - T. M. Jayarathna

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *