මේ තරම් වූ

Lyrics

මේ තරම් වූ මා පෙලූ මෙදා මී විතක් වී ආදරේ එදා
මා දුටු ඒ රුවේ රූ සිනා සිහිවේ කෝ ඈ නෑ මෙදා

මා දිහා ආදරෙන් බලා ගේ කොනේහී හැංගිලා හැංගිලා
ආලෙන් බලා ආයෙත් ගියා තාමත් නෙත් ඒ ගේ දිහා

මේ තරම් වූ…..

ඒ සිනා ඒ ආදරේ සිනා මා සිතේහී හැංගිලා හැංගිලා
මේ වාරයේ ඈ ආ දිනේ මේ ගී වේ ආරාධනා

මේ තරම් වූ…..

Me Tharam Wu vu – Milton Mallawarachchi

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks