කොහේ හෝ දැන්

Lyrics

කොහේ හෝ දැන් හිදිනවා ඇති ඔබත්
මගේ විජිතේ අහිමි වී මට මං
ලැබූ දිනුමක් ඇත්ද ඔබ මා
මැවූ සුන්දර සිහින මතකය මිසක්

සිහින රැකගෙන දිවආවේ ආදරෙන්
ඇවිද ගිය හැටි ඔබට මතකද ඉතින්
අපට අප නැති හෙට දිනක දුක අරන්
හඬා කුමටද නොදරුවන් සේ ඉතින්

කොහේ හෝ දැන්…..

සුසුම්ලන ලොව දැක තැවුල් පිරි හදින්
සුසුම් ලන්නද අප ගැනම කොයි ලෙසින්
සුභ අසුභපිරි සිහින විද තුන් සිතින්
සදා හමුවෙමු මගතොටේ මදහසින්

කොහේ හෝ දැන්…..

Kohe Ho Dan – Deepika Priyadarshani

Comment

Your email address will not be published.