මල් වරුසාවේ

Lyrics

මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම් රෑ අදුරේ තරු කැට අතරින් ඔබ එනවානම් රැදෙන්නම් සිතේ
සීත රැයේ තනිකම නොදැනේ…. නිල් ආකාසේ පාවී එන්නම් පාවී එන්නම්
…..
පිණි දිය විසිරුනු ගං ඉවුරේ දිය රල බිදුනේ ගී හඩ සේ ඔබ මා වූ සිහින පැලේ සෙනෙහේ දැනුනේ
මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම් පාවී එන්නම්…..

මල් වරුසාවේ පාවී එන්නම්……..

Mal Warusawe Varuwase – Kasun Kalhara, Lyrics – Charith Widarsha Senadeera, Music – Romen Mendis

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *