ආදරෙන් හිත හිනැහේ

Lyrics

ආදරෙන් හිත හිනැහේ සිතුවිලි සේනා ඉගිල යනවා //
සැණකෙළි සිරියයි ලෝකේ සතුට ගලනා කදුලින් ලොවේ කවුද දිනුවේ //
ආදරෙන් හිත හිනැහේ ……
හිරු සදු එකවර පායා දිගත බැබලේ අතිනත වෙලා රගමු මිහිරේ //
ආදරෙන් හිත හිනැහේ ……

Adaren Hitha Hinahe Sithuwili Sena Lyrics - Jothipala

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *