කදු අතරේ බැදී

Lyrics

කදු අතරේ බැදී මීදුම් පටල සේ පියබා යද්දී අපගේ ආලේ
තැවුල් නිවා ගනු නිම්තෙර නොබලා
මිලාන වී යන අපගේ ආලේ මිලාන වී යන අපගේ ආලේ //
හදුනා ගත්තද පෙම් ලොව ඔබගේ පියමන් කෙරුවද පෙම් ලොව ඔබගේ //
ඔබ අන්සතු වී මා අන්සතු වී නික්මී යමු අපි පෙම් මල් උයනේ
කදු අතරේ බැදී මීදුම් පටල සේ….//

Kandu Athare Badi Midum Patala Se Lyrics – Athma Liyanage

More from Admin

Featured on

Enable Notifications OK No thanks