රෝස කුසුමක් පිපී

Lyrics

රෝස කුසුමක් පිපි නොවිඳි සුවඳක් දැනේ නොලද සුවයක් සදා පුබුදුවා සුවහසක් පැතුමන් රෝස කුසුමක් පිපි

මා අවදි කර යහනින් ඔබ එබී හිනැහී කවුළුවෙන් //
කියා රහසක් සැලෙන දෙතොලින් නොනැගේනා වදනින් නොහැගේනා අරුතින්

රෝස කුසුමක් පිපි…..

ඔබේ සුවඳ ලද මොහොතින් සිත වෙලා සිටි ඒ ආදරෙන් //
මගේ තනිකම හඬයි ඉකි බිඳ දෙපා මුල හැපෙමින්, වසා මුව දෝතින්

රෝස කුසුමක් පිපි…..

Rosa Kusumak Pipi – Sunil Edirisinghe, Lyrics by Kumaradasa Saputhanthri, Music by Rohana Weerasinghe

More from NmL

Featured on

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *