මහද ඇදුනු රුව

Lyrics

මහද ඇදුනු රුව පියවි රුවින් හදුනා මා දෑසට ලංවූ ඔබ රූ සේයා
මගේම පිළිරූ ඔබේ නෙතට නැගෙනා ඔබේ ඇසෙන් යලි දකිමි මගේ සේයා

සඳ රූ දහරින් ඔබේ රූ ලියකම් දකිමින් බැදුනෙමි රසික හදින්
ඔබ මා දකිනා රූ යලි විදිමින් රසිකාවක වෙමි මමද ඔබෙන්

මහද ඇදුනු රුව..

අපහද මිතුදම් ගියමං තලයෙන් නොසැලී නොබිදෙන සෙනෙහෙ නමින්
හදුනා මනුදම් ඔබ මෙන් පුලුනින් සොහොයුරියක වෙනි ඔබට නිතින්

මහද ඇදුනු රුව..

Dayan Witharana – Mahada Adunu Ruwa

Comment

Your email address will not be published.