සිනා පොදක් වී

Lyrics

සිනා පොදක් වී ඔබගේ දෑසේ නිදන්ව ඉන්නට පෙරුම් පිරූ මට
කදුලැල්ලක් වී ඔබගේ දෑසින් ගිලිහී යන්නට උරුම කලේ ඇයි //

සෙවනැල්ලක් සේ ඔබ දිවි ගමනේ අත් වැල වන්නට පැතිම් පැතූ මා //
මිරිගුව දක්වා නෙතු යුග රවටා වල්මත් කරදා සැගව ගියේ ඇයි, වල්මත් කරදා සැගව ගියේ ඇයි
මල් කැකුලක් සේ ඔබ හද උයනේ විකසිත වන්නට සැරසී උන් මා //
සිත ගිනි අවුලා පියවර අවුරා අසරණ කරදා ඉවත ගියේ ඇයි , අසරණ කරදා ඉවත ගියේ ඇයි
සිනා පොදක් වී ඔබගේ දෑසේ……
සිනා පොදක් වී

Sina podak wi vi wee vee – Deepika Pridarshani

More from Admin

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks