අප හමුවුවත්

Lyrics

අප හමු වූවත් නොවුනත් කාලය ගතවී යනවා අප තනි වූවත් නොවුනත් ලොව එක සේ පවතිනවා//

ලොව මල් පිබිදෙන්නේ යලි පරවෙන්නට නම්
අප හදවත් එක් වන්නෙත් වෙන්වන්නට නම්
යලි වෙන්වන්නට නම්

අප හමු වූවත් නොවුනත්…

පෙරුම් පුරා හමුවන්නෙත් දිගු කලෙකින් නම්
හමුවූවත් යලි සැනෙකින් වෙන්වීයයි නම්
අප යලි තනිවෙයි නම්

අප හමු වූවත් නොවුනත්…

Apa hamu uwath vuwath – T.M.Jayarathna

Comment

Your email address will not be published.