&

සොදුරු සිතුවම්

Lyrics

සොදුරු සිතුවම් කුරුළු ගී වැල්
සුවඳ මල් රොන් සිහිල් නලරැල්
එක මිටින් ගෙනැවී
ඔබේ හි‍‍‍තේ ඉහිරමි //

මේ දාහයේ දාඩියරේ
හිරුගේ මඟ අවුරා
සද ගෙනැත් තබමින්
සද එලිය නාමින්

සොදුරු සිතුවම් ...

රතු පාට හැන්දෑවේ
දෑ‍ස දෙස නොබලා
වෙන්වෙලා අවුදින්
සිහින සිතුමිනකින්

සොදුරු සිතුවම් ... //

Soduru sithuwam kurulu gee wel සොඳුරු - Kasun Kalhara & Niranjala Manjarie

More from Admin

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *