ආගන්තුක ආදරයේ

Lyrics

ආගන්තුක ආදරයේ
ලලිත මිහිරියි මතක ඉමේ
ඔබේ හිනා මට මතකයි
සිහිනයෙන් වගේ
සිතිවිල්ලක තනිවන්නට
සුසුමක සිත රඳවන්නට
කතා කලා ඔබෙ සෙනෙහස
සිහිනයෙන් වගේ
ආගන්තුක ආදරයේ
ලලිත මිහිරියි මතක ඉමේ

සංසාරෙන් සංසාරේ
සලිත නොවූ සිත් අතරේ
ජීවිතයම පුද දෙන්නට
ප්‍රාර්ථනා පැතුවේ
හසරැල්ලට සමු දෙන්නට
කඳුළක නෙත නවතන්නට
අකාරුණික ඔබෙ සිතට
ඇයි ඉඩ දුන්නේ
ආගන්තුක ආදරයේ
ලලිත මිහිරියි මතක ඉමේ

හිරු සඳු ලෙස අහස් ගැබේ
හමුවීමට හිමි වන්නේ
ඔබ කීව කතා අතීතයට
සැඟවීලා යන්නේ
සදාතනික කඳුළැල්ලට
අනාත වූ සැනසිල්ලට
ඉතිරි මතක මිහිරි
පවන් සලාවී
ආගන්තුක ආදරයේ …..

Aganthuka Adaraye – Nirosha Wirajini Virajini

More from NmL

Similar

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *