ඉස්සර සෙනෙහස

ඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හදතුල
මැවි මැවි රිද්දනවා
ඇස් දෙක වස්සන කඳුළැලි දුටුවෙමි
ඔබ මට හිනැහෙනවා //

සුවඳක් දැනුණත් තවමත් ආසයි
පණ මෙන් පිදු හින්දා
මගේ අහිංසක හිත තැලුවත් නෑ
තරහක් මට දැනිලා

ඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හදතුල ...

දම් පැහැ ගවුමයි රතුමල් කුඩයයි
තාමත් තියෙනවද
එපා වුණත් මා එපා දවන්නට
ඒ ආදර තිළිණ

ඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හදතුල ... //

Issara Senehasa- Namal Udugama

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *