ලෙන්ගතු පෙම

Lyrics

ලෙන්ගතු පෙම මැසිවිලි නැගුවා ඇති
අපමණ සිතුවිලි දයාබරයි
ඉටු නොවනා බව දැන සිටිනාමුත්
ඔබම පතා සිත පෙරුම් පුරයි

ඇස හැර බැලුව ද නිදි ලොව සැරුව ද
මා නෙතු විමසන එකම රුවයි
ඇස හැර බැලුව ද නිදි ලොව සැරුව ද
මා නෙතු විමසන එකම රුවයි
ළය මත පිබිදුණ උණුසුම රඳවන
සිහිලස පිරි ඔබ නවාතැනයි

ලෙන්ගතු පෙම ...

ලොව ගැරහුම් සැඩ පහරක් වූ වද
අසම්මතේ පෙම මල් පුබුදයි
ලොව ගැරහුම් සැඩ පහරක් වූ වද
අසම්මතේ පෙම මල් පුබුදයි
වෙන්වීමක් ගැන සිත අහලක නැති
මගෙ සිත ඔබ හා ගමන් කරයි

ලෙන්ගතු පෙම ...

Lengathu langathu Pema - Rohan Shantha Bulegoda

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *