මා සඳට කැමති බව

Lyrics

මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
මා මලට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ මල අයින් කලා නටුවෙන්

නොඉඳුල් තොල්පෙති අතරින්
උදුරාගෙන සිනාව
හදවත නැති මිනිසා ඔබ ‍
නෙත කඳුළැලි ගෙනාව

මා සඳට කැමති බව …

එක්ටැම් ගෙයි සිරගත කළ
සමනළියක අනාථ
ජීවිතයම ඔබ අරගෙන
ඇති දුන් වේදනාව

මා සඳට කැමති බව …

Ma sandata sadata kamathi bawa bava – Nanda Malani

More from RogueOne

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks