&

මගෙ ආදර පවසට

lyrics

මගෙ ආදර පවසට ඔබ
නියං කලට අඩන අහස 

මගෙ ආදර වරුසාවට
යටිකුරු කල කලසකි ඔබ…


මගෙ ආදර සිලිලාරට
‍නෙලුම් පතකි ලදුනේ ඔබ….//

ආදර උල්පත වියලන
ගිම්හානයේ සැඩ හිරු ඔබ…

මගෙ ආදර පවසට...

ගිම්හානය වෙනුවට මම
වස්සානය වී එන්නද…//

ඒ වැස්සෙන් පෙම්වත් වූ
මිහිලිය වී මම එන්නද…

මගෙ ආදර පවසට…

Mage adara pawasata pavasata – Krishantha erandaka

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks