&

මගෙ ආදර පවසට

lyrics

මගෙ ආදර පවසට ඔබ
නියං කලට අඩන අහස 

මගෙ ආදර වරුසාවට
යටිකුරු කල කලසකි ඔබ...


මගෙ ආදර සිලිලාරට
‍නෙලුම් පතකි ලදුනේ ඔබ....//

ආදර උල්පත වියලන
ගිම්හානයේ සැඩ හිරු ඔබ...

මගෙ ආදර පවසට...

ගිම්හානය වෙනුවට මම
වස්සානය වී එන්නද...//

ඒ වැස්සෙන් පෙම්වත් වූ
මිහිලිය වී මම එන්නද...

මගෙ ආදර පවසට...

Mage adara pawasata pavasata - Krishantha erandaka

More from aveterone

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *