මල් ලෝකේ මනමාලී

Lyrics

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ
මේ දෑස සනසන්න හිමිවේදෝ
ඔබෙ දෑත අල්ලා පෙම් ගීත ගයලා
ඉගිලෙන්න ආසයි මුළු ලොව පුරා
//

නොනිදාවී දෑසේ ඔබ ඉන්න යාමේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ
නොනිදාවී දෑසේ ඔබ ඉන්න යාමේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ ...

හද මාලිගාවේ මගෙ පෙම් කුමාරී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී
හද මාලිගාවේ මගෙ පෙම් කුමාරී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ ... //

Mal Loke Manamaali mana mali -Namal Udugama

More from aveterone

Featured on

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *