මල් ලෝකේ මනමාලී

Lyrics

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ
මේ දෑස සනසන්න හිමිවේදෝ
ඔබෙ දෑත අල්ලා පෙම් ගීත ගයලා
ඉගිලෙන්න ආසයි මුළු ලොව පුරා
//

නොනිදාවී දෑසේ ඔබ ඉන්න යාමේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ
නොනිදාවී දෑසේ ඔබ ඉන්න යාමේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ
පෙම් සිහින චායාවො
මැවුනා වසන්තේ

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ …

හද මාලිගාවේ මගෙ පෙම් කුමාරී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී
හද මාලිගාවේ මගෙ පෙම් කුමාරී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී
රහසින් කියන්නම්
සෙනෙහේ තුරුල් වී

මල් ලෝකෙ මනමාලි හමුවේදෝ … //

Mal Loke Manamaali mana mali -Namal Udugama

More from aveterone

Featured on

Enable Notifications OK No thanks