නුවර වැවට

Lyrics

නුවර වැවට හාදු දිදී
මානෙල් මල් පිපුණු තරම්
සොඳුරු සිතට රුවැත්තියේ
ඔබ එනවද හාදු අරන්
මැදියම් රෑ ගිනියම් සඳට
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්


උඳුපියලිය ලා තණ නිල්ල
සෙවණ සදන උණ බට පඳුර
අද රෑටත් ඉරබට තරුව
පායාවිද හිතේ ඇල්මට
මැදියම් රෑ ගිනියම් සඳට
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්

නුවර වැවට හාදු දිදී …

හන්තානේ සුළං රැල්ලකින්
සැන්දෑ හිරු ගලා ගිය සැණින්
රන්ඳා දෙව්රේම සෙනෙහසින්
සිපගන්නම් රෝස දෙකම්මුල්
මැදියම් රෑ ගිනියම් සඳට
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්
සිසිල වෙන්න තාරකා ඉතින්

නුවර වැවට හාදු දිදී …

Nuwara Wawata nuvara vevata vewa weva – Namal Udugama

More from aveterone

Enable Notifications OK No thanks