ආපසු එනවා

Lyrics

ආපසු එනවා මගේ හිත ඉබි ගමනින්
ඔබ ඈතක රඳවා
කාට කියම්දෝ කෙලෙස කියන්නද මං
අප සිත් හඬන තරම් //

ඔබ නැවතුන තැන මගේ හිත ඔබෙ ළඟ
වෙනතක නැතේ ලැගුම් //
කවුරු කියන්නද කෙලෙස පතන්නද
අද මා හෙලන සුසුම්

ආපසු එනවා…..

ඉහට වහල සේ තරු පිරි අහසේ
නිවහන වූ පොළවයි //
හමුවූ තැන් වල ගස් වැල් වැළපෙයි
නොහඬමු ඔබයි මමයි

ආපසු එනවා…..

Apasu enawa enava – Priya Suriyasena sooriyasena

More from Admin

Enable Notifications OK No thanks