කඳුලට බියේ සඟවනා

Lyrics

කඳුලට බියේ සඟවනා නෙතු අග කඳුළු බොඳ වුණා
මුතු කැට වගේ කියා එදා මෙමා ඔබේ නෙතේ කඳුලැල් පිස ලෑවා
මාගේ ආදරෙ මා පෑවා නොහඬා හිනැහෙන් කීවා
//

කඳුළු සල සලා මගෙ වැරදි පවසලා මහද පෙළ පෙලා ඔබ සෙනෙහේ නැති කළා //
සෙනෙහේ මට ඕනා නෑ එනමුත් මගේ තරහක් නෑ සිත මාගේ හඬන්නේ නෑ

කඳුලට බියේ සඟවනා…..

වැරදි ඉවත ලා මා හිටියේ ළංවෙලා මහද රිදවලා ඔබ අද දුරස් වෙලා //
ආයේ මා එන්නේ නෑ ඔබ මා යලි හමු වන්නෑ සිත මාගේ හඬන්නේ නෑ

කඳුලට බියේ සඟවනා…..//

kandulata biye sangawana ,kadulata biye sagawana-Athula Adikari

More from elon

Enable Notifications OK No thanks