&

මුහුදේ පතුලේ කිමිදී

Lyrics

මුහුදේ පතුලේ කිමිදී
මුතු කැට ගෙන එමි සොඳුරී
අහසේ තරු හා බඳිමී
හොඳ මාලයකට ගොතමී //

මා හද ගලවාලා ඉල්ලන්නෙහි ඔබ ඔව් එය පලා දෙමී
සුදු වලාකුළක් ඇද ඔබේ සිඟිති ඉඟ වටා ජයට ඔතමී //

සිහිනෙන්වත් මා හැරදා
නොයන්න රන් කඳ මගේ සුදා//
ගංගා හා යමුනා සේ ළං ළං වේවා //

මුහුදේ පතුලේ කිමිදී…..

රූ රැජිනි වුවද මට ඔබ හැර කුමටද  ඔබයි මගේ රාණී
මා ඔබේය ඔබ යළි මගේය එනිසා සදා සැපත විඳිමී
සිහිනෙන්වත් මා හැරදා නොයන්න රන් කඳ මගේ සුදා //
ගංගා හා යමුනා සේ ළං ළං වේවා //
ආලේ නිසා ජීවේ පුදා සාමේ සදා සුව විඳිමු විඳිමු සැමදා //

Muhude pathule kimidi- Mohideen Baig

More from elon

Enable Notifications OK No thanks