&

මලේ රුවට

Lyrics

මලේ රුවට තරුණ බමරු ඇදෙන්නේ
මලේ මුකුළු බඹර නුවන් නෙලන්නේ
පැතුම් සිනාසේ නැහැ සිතුම් මුලාවේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා
මලේ රුවට තරුණ බමරු ඇඳෙන්නේ

සිත ඒ රුවේ වෙළිලා තියේ
එය ආදරේ හඳුනා නොවේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා

මලේ රුවට…

මදිරා මලේ උතුරා හැලේ
සැමදා ලොවේ නැහැ ඒ රසේ
සිනාවී ආවා මුලාවී ආවා

මලේ රුවට…

Male ruwata ruvata – Sunil Edirisinghe Edirisingha & T. M. Jayarathna jayarathne

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks