පුන් සඳ රෑට ඇවිදින්

Lyrics

පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ
රන්කෙදි සේම රන්වන් ඉරිඟු ඉඹිනවද
තුන්යම හීන දැක දැක මොටදැයි ගෙදර ඉද
රන්කද තාම පැල් රකිනවාදෝ නිදි නැතිව

නිල් තරු රෑන ඉඟි බිඟි පාන අහස යට
පිල්කඩ උඩම ඇලවී ඉන්න හිතයි මට
මී අඹ කන්න ගිරවුනි එන්න එපා හෙට
මල් පිපුනාට ගෙඩි නෑ තාම අඹ ගහට

පුන්සඳ රෑට ඇවිදින්…..

රන් කඳ සේම පින්සර මාගේ ඇතු නිදන
රන් මල් යාන හීනෙන් දකින පින පමණ
තුන්පත් රෑන වේදෝ කොහෝම අප දෙදෙන
රන් කැටි පුතුට ඉඩ මදි වාද මගෙ යහන

පුන්සඳ රෑට ඇවිදින්…..

Punsanda rata reeta awidin avidin - Nirosha Virajini

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *