සඳවතිය ඔබයි

Lyrics

සඳවතිය ඔබයි මුදු සුවය ඔබයි
මගෙ ජීවිතේ මගෙ ජීවිතේ
අපි අපේ වෙමු සදා
හිරු කුමරු ඔබයි මට දිරිය ඔබයි
මගෙ ජීවිතේ මගෙ ජීවිතේ
අපි අපේ වෙමු සදා

මේ භවයේ ඔබ මා සොයලා
ලංවූවා සෙනෙහේ පුදලා
කතරක වැහිදිය පොදක් වගේ
හමුවූවා ඔබ හමුවූවා
සඳවතිය ඔබයි මට දිරිය ඔබයි
මගෙ ජීවිතේ මගෙ ජීවිතේ
අපි අපේ වෙමු සදා

ඔබහා මා සතුටින් හිදිමූ
දිවි ගමනේ අපි එකට යමූ
සමුගන්නාදා ලෝකයෙන්
එකට යමූ අපි එකට යමූ

සඳවතිය ඔබයි…..

Sandawathiya sandavathiya sadavathiya /sadawathiya obai- Roshan Fernando

More from elon

Enable Notifications OK No thanks