ලප නැති සඳක්

Lyrics

ලප නැති සඳක් ඇති නිලඹරක්
කිකලෙක නමුත්
දුටුවෙද ඔබත්

දුටුවෙද ඔබත්
සඳ රැසින් පිපි මලක් වනු මිස
නොපතන්න ඒ.... ඒ සා
පුරහඳක්

පුරහඳක්

ඇද නැති ගඟක් නිල් දියවරක්
ගැලුවාද දී නෙත රසඳුනක්
ගිලී දිය සනහා නිවෙනු මිස
නොසොයන්න ඒ.... ඒ සා
ගඟ දියක්
ගඟ දියක්

මඩ නැති විලක් මත සියපතක්
පිපුණාද කවදා කොතැනකවත්
රැඳි සුවඳ මුව ලද විඳිනු මිස
නොසොයන්න ඒ.... ඒ සා
සියපතක්
සියපතක්

ලප නැති සඳක්...

Lapa nathi sandak sadak - Sunil Edirisinghe Edirisingha

More from elon

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *