ආදරේ දිලිසේ

Lyrics

ආදරේ දිලිසේ මිණි පහන සේ
පහන් තුර මුදුනේ දිලිසේ දිලිසේ
දිලිසේ ආදරේ පළඳා හිස මුදුනේ
රන්කිරුළ සේ ආදරේ

ආදරේ පහන දල්වා යහන යට
තියන්නේ කවුරුදෝ කවුරුදෝ

ආදරේ රන්කිරුළ අගනා පාපිස්නේ
තියන්නේ කවුරුදෝ ආදරේ

යෞවනේ දවස අද වේ
කල් තියන්නේ හෙටට
කවුරුදෝ කවුරුදෝ

වසන්තේ මධු පිරුණු බඳුනේ
කඳුළු මුසු කරන්නේ කුමටදෝ

ආදරේ දිලිසේ …..

adare dilise – Amarasiri Peiris

More from elon

Featured on

Enable Notifications OK No thanks